Судалгаа

Судалгааны ажлын тайлангаа хариуцсан сумдад хүргүүллээ

2015 оны 4-р сарын 07, Мягмар гариг, 08:07 Ч.Суурьтогтох

 

 

2014 онд “Орхоны хөндийн” БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Уянга, Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат сумдын нутагт хийсэн судалгааны ажлын тайланг сумдын засаг дарга нарт хүргүүлж байна.

Судалгааны багийн гаргасан дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг холбогдох ажилтануудад танилцуулж ажил албандаа ашиглахыг зөвлөж байна

1. Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт сумдын нутгийн 80.000га талбайн тал хээрийн махчин амьтны төрөл зүйл, тархацын судалгаа / МУИСургуулийн Биологийн тэнхимтэй хамтарсан судалгаа /

2. Хархорин сумын Тусгай хамгаалалттай газар, орчны бүсэд хийсэн бэлчээрийн нөөц даацын судалгаа / Хархорин сумын Цаг уурын станц Дэлхийн-өв СДГ, хамгаалалтын захиргаатай хамтарсан судалгаа /

 

3. Янгир ямааны судалгаа / Уянга сумын байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдтэй хамтарсан судалгаа

 

Геологийн судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 02:31 Ж.Пүрэв

 

Ашигт малтмалын газар,БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялагийн хүрээлэнтэй хамтран “ Хангайн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт геологийн болон ашигт малтмалын судалгаа хийх хамтын ажиллагааны төсөл”-ийн хүрээнд Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын бүсээс 600-1500 м зайд геологийн судалгааны ажил хийх багийн бүрэлдэхүүнтэй гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллаа.

 

хамтарсан судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 02:16 Ж.Пүрэв

 

МУИС-ын Газар зүйн тэнхимийн оюутануудтай хамтран Хархорины аялал жуулчлалын бүсэд агаар, хөрс, усны судалгаа хийсэн

 

 

Хархорин суман дахь бэлчээрийн нөөц даацын судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 02:11 Ж.Пүрэв

 

Хархорин сумын Орхон, Нарийн хүр, Онгоцон ухаа багийн нутагт сумын Цаг уурын станц, Дэлхийн өв СДГазрын захиргаа, Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа 3 байгууллага хамтран ургамлын судалгааг хийсэн.

 

Өвөлжөө хаваржааны судалгаа

2014 оны 12-р сарын 23, Мягмар гариг, 01:57 Ж.Пүрэв

 

ОХБЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас 2012 онд НҮБХХ-ын хөтөлбөрийн “ Тусгай хамгаалалттай нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь төсөл санал тавин 2013-2014 онд онд төслийн санхүүжилтээр 2 аймгийн 6-н сумын 363636га талбайд байгаа өвөлжөө хаваржаа, уст цэгийн байршилийн судалгаа мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид өөрсдийн хариуцан хамгаалж байгаа газрын өвөлжөө хаваржаа, уст цэгийн судалгааг GPS багжаар байрлалыг нь тогтоон, хэмжилт хийж авсан мэдээллээ ARC-GIS Программад оруулан Тусгай хамгаалалттай нутгийн мэдээллийн санд оруулсан .

 

 

Хуудас 2-с 1

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 Дараахи > Төгсгөл >>

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn